Baroko

Baroko (1600- 1750)

Letopočet je pouze orientační, jelikož v některých zemích se baroko objevilo dříve a v jiných později (například u nás). Není tedy divu, že někteří skladatelé skládali klasicistně, zatím co ostatní se stále drželi barokního stylu.

  • Baroque= perla
  • Baroko se vrací k duchovním prožitkům člověka, velmi důležitou roli hraje náboženství
  • Architektura této epochy je velmi honosná a interiéry jsou velmi zdobené
  • Vítězství tónin durových a mollových nad tóninami církevními
  • Melodie doprovázena akordy

 • Dokonalejší nástroje (zejména smyčcové), vznikají první orchestry skládající se z houslí, violoncell, kontrabasu, příčné a zobcové flétny, hoboje, fagotu, žesťových nástrojů a cembala.
 • důležitými nástroje: varhany, cemballo
 • Polyfonie (vícehlas) zcela ovládána harmonií, dostává se do popředí i homofonie (vícehlas, kde je soprán nadřazen nad ostatními hlasy)
 • Vznik písně, kantáty, oratoria a opery.
 • Koncerty- nová hudební forma
 • Hudba komponována pro jednotlivé nástroje či orchestry.
 • Barokní hudba je zpěvná a záměrně líbivá, barokní skladatelé do hudby vkládali mnoho emocí, které se pak přenášely na posluchače

Historický kontext: Habsburkové, bitva na Bílé hoře (1620), poprava 27 českých pánů (v reakci na bitvu na Bílé hoře), třicetiletá válka (1618-1648, vliv na vývoj společnosti, zakončena Vestfálským mírem), malíři (Rembrant, Rubens), Jan Ámos Komenský

FUGA („útěk“ či „běh“)
 • Velmi složitá a promyšlená polyfonní instrumentální skladba komponovaná většinou pro varhany (nejoblíbenější nástroj té doby)
 • Na začátku zazní krátký hudební motiv, se kterým pak podle určitých pravidel pracuje.
 • prolínání hlasů, pravidelný rytmus, v závěru zpomalení
 • Největšího vrcholu dosahuje u J. S. Bacha- Toccata a fuga d moll
HUDEBNÍ FORMY:
OPERA
 • hudební forma
 • vznik kolem roku 1600
 • složky:
  • overtura= předehra
  • recitativ- způsob zpěvu podobný běžné řeči
   Dva typy: recitativo secco nebo recitativo accompagnato
  • árie- píseň, výraz citů a duševního stavu postav
  • Ansámbl- vícehlasá árie
  • sbor
  • orchestrální čísla
  • Balet
 • Reforma opery: V popředí byla árie, která měla ukazovat pěvecké dovednosti sólistů, děj byl upozaděn. Reformátoři tedy utlumili dominanci árie a zrovnoprávnili jí s ostatními složkami opery. Naopak pozvedli důležitost děje.
  • Jeden z největších reformátorů byl Claudio Monteverdi.

 

KANTÁTA
 • duchovní i světské náměty
 • epický i lyrický ráz
 • Mohou se střídat recitativy, árie, sborové věty, chorály a hudební předehry a mezihry v libovolném počtu i pořadí.
ORATORIUM
 • Náměty biblických textů, celovečerní, epický ráz
 • Na rozdíl od opery zde vystupuje vypravěč.
 • Prováděno koncertně (nescénicky).
 • Dějovou linií nás provádí vypravěč formou recitativu.
SONÁTA
 • Vznikla v baroku, avšak největšího rozmachu dosáhla v klasicismu.
 • Pro sólové nástroje s doprovodem.
SUITA
 • vznikl v renesanci
 • nejstarší instrumentální vícedílná forma

 

Představitelé:

Claudio Monteverdi (1576-1643)
 • italský hudební skladatel, přelom renesance a baroka
 • svými hudebními inovacemi významně přispěl ke zrodu barokního stylu
 • Nejznámější operou na motivy staré řecké báje je Ariadna, dochoval se pouze úryvek zvaný Lamentato Arianna (Nářek Arianny).

Ukázka:

Antonio Vivaldi (1678-1741)
 • Italský skladatel, houslový virtuóz
 • Vystudovaný kněz, pedagog v dívčím sirotčinci Ospedalle della pietá
 • Působil v Benátkách, napsal velké množství oper, jeho hudba je „jásavá“
 • Psal concerta grossa a má zakladatelský význam v solovém koncertu (zejména pro housle)

Skladby:
Čtvero ročních dob, Mše Gloria in D, La stravaganza, Koncert pro dvoje housle (a moll), …

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 • Německý skladatel
 • Základ jeho hudby: KONTRAPUNKT= vedení hlasů
 • Označován jako mistr fugy, jeho hudba je velmi niterná, vyjadřuje pohyb
 • Ovládal mistrně improvizaci
 • Základní hudební vzdělání získal u svého bratra Johanna Christopha (varhaník)
 • Kapelník knížecích orchestrů, učitel hudby
 • Kořeny jeho kompozic sahají až do renesance
 • Současníci ho hodnotili jako varhaníka, znalce stavby varhan a pedagoga
 • V raném klasicismu se Bachova hudba pokládala za starověkou, zmatenou, těžkou a nepřirozenou.
 • Po smrti dílo téměř upadlo v zapomenutí.
 • Zajímavost: V roce 1749 ztrácí zrak.

 

Skladby:

 • Toccata a fuga d moll (pro varhany)
 • Dobře temperovaný klavír
 • Braniborské koncerty (pro orchestr)
 • mše h moll
 • Vánoční oratorium
 • Matoušovy a Janovy pašije
 • varhanní skladby
 • fugy

 

Georg Fridich Händel (1685-1759)
 • Německý skladatel a varhaník
 • Pocházel z rodiny lazebníka
 • studoval práva
 • proti vůli své rodiny působil jako varhaník reformované církve
 • 1703 odešel do Hamburku jako uznávaný varhaník a působil zde i  jako houslista a cembalista
 • Ke konci života oslepl, pohřben ve Westminsteru.

 

Tvorba:

 • 40 oper ( Radamisto, Alessandro, Tamerlán, Rinaldo , Ottone , Julius Caesar , Xerxes, Almara )
 • Oratorium Mesiáš
 • Concerti grossi
 • Janovy pašije
 • orchestrální suity: Vodní hudba, Hudba k ohňostroji
 • varhanní koncerty
 • komorní díla
 • Ódy: Cecilská óda, Alexandrova slavnost a Té Deum

 

ČEŠTÍ SKLADATELÉ:

Adam Michna z Otradovic (1600-1676)

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Pavel Josef Vejvanovský (1640-1693)

Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742)

 

Použitá literatura: 
[1]  ZENKL, Luděk. ABC Hudební nauky. 2. vydání. Editio Bärenreiter, 2014. ISBN 9788070582848.

Internetové zdroje:

[2] MRŇÁK, Michal. Metodické poznámky pro učitele. www.rvp.cz. ISSN 1802-4785.

Ostatní zdroje:
Kurz hudební nauky
Hodiny houslí

Jsem Kristýna, je mi 19 let a jsem studentkou 4. ročníku gymnázia. Mezi mé koníčky patří hra na housle, běhání a návštěva koncertů, zejména těch klasických.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *